Intencje Mszalne

Posługa DuszpasterskaLicznik odwiedzin:Adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja ma swoje źródło w Eucharystii. Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Ojciec Święty Benedykt XVI naucza: „Eucharystia znajduje się u źródła wszelkich form świętości i każdy z nas jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż to świętych uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej! (…). Świętość zawsze miała swoje centrum w sakramencie Eucharystii. Dlatego jest rzeczą konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę najświętszą tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie (…).”

Przez adorację rozumiemy cześć oddawaną Panu Jezusowi obecnemu pod postacią Chleba Eucharystycznego. Zwykłą formą adoracji jest przyklęknięcie na jedno kolano: przy podejściu do ołtarza z Najświętszym Sakramentem, przed Komunią Świętą i przed odejściem od ołtarza; uklęknięcie na Podniesienie, przyklęknięcie przy przechodzeniu przed tabernakulum poza Mszą Świętą oraz klęczenie podczas prywatnej modlitwy. Uroczystą formą adoracji jest wystawienie w monstrancji i towarzyszące temu ceremonie. Szczególnymi zaś formami adoracji są: Nabożeństwo Czterdziestogodzinne i tzw. adoracja wieczysta, czyli stałe wystawienie Najświętszego Sakramentu w niektórych kościołach lub kaplicach oraz bezustanne adorowanie.
Adoracja jest oddawaniem najgłębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w Swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. Jak przypomina nam Pismo Święte, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy miał podjąć ważne decyzje. Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji postawę dziecięcej ufności oraz otwierają swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa.

Wieczna Adoracja

Przepisy, co do urządzenia adoracji są następujące:

Wieczną adorację rozpoczyna się rano po pierwszej Mszy Świętej, a kończy się wieczorem z udzieleniem błogosławieństwa sakramentalnego, a następnie Mszą Świętą ku czci Najświętszego Sakramentu. Zawsze przypominamy wiernym, że Msza Święta. jest najwyższą formą adoracji i jest jej źródłem i najwyższym zakończeniem. Adoracja nie może być czymś oderwanym od Mszy Świętej. Jan Paweł II w Liście apostolskim Mane nobiscum Domine zachęca, aby „wspólnoty zakonne i parafialne podjęły szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie. W adoracji pogłębiajmy naszą osobistą i wspólnotową kontemplację, posługując się modlitewnikami, które czerpią inspirację ze Słowa Bożego i z doświadczenia licznych dawnych i współczesnych mistyków. Także różaniec, pojmowany w jego głębokim znaczeniu biblijnym i chrystocentrycznym, na które zwróciłem uwagę w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, stanie się szczególnie odpowiednim sposobem kontemplacji eucharystycznej realizowanej razem z Maryją i w Jej szkole" (MND 18). Błogosławiony Jan Paweł II pisał: „…Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata”.

Modlitwa ułożona przez Świętą siostrę Faustynę i zapisaną w jej Dzienniczku.


O wieczna Miłości, Jezu, Któryś się zamknął w Hostii tej,
I kryjesz Majestat Bóstwa - i taisz piękność Twą,
A czynisz to, dlatego, by oddać się cały duszy mej,
I by jej nie przerażać wielkością Swą.
O wieczna Miłości, Jezu, Któryś zasłonił się Chlebem,
Odwieczna światłości, niepojęte źródło szczęścia i wesela,
Bo Ty chcesz być mi tu na ziemi niebem,
I jesteś mi wtenczas, gdy miłość Twa Boża mi się udziela. (Dz 1569)


 

   
Aktualizacja 2013-12-05, 12:32

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone © Administrator Sebastian Riedel
Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.